Skip to content

Etiske krav

For medlemmer af Danske Osteopater 2021

Som osteopat og medlem af Foreningen af Danske Osteopater har man en særlig forpligtelse til at handle etisk forsvarligt.

 

Krav vedrørende den osteopatiske profession

Artikel 1

Osteopaten udfører sin behandling til alle personer med behov herfor uanset køn, race, nationalitet, alder,  politisk, religiøs og seksuel orientering.

Behandlingen udføres uden fordomme, samvittighedsfuldt og med stor ansvarsfølelse indenfor professionen. Osteopaten  behandler på den korrekte måde og individuelt tilpasset den enkelte person i henhold til de osteopatiske principper, som osteopaten er blevet undervist i.

Artikel 2

Osteopaten har kendskab til og overholder grænsen mellem privat og professionelt liv, også når vedkommende færdes på sociale medier.

Osteopaten er ved offentlig fremtræden og formidling bevidst om, hvorvidt denne fremtræden finder sted som osteopat eller som privatperson.

Artikel 3

Osteopaten er en professionel behandler, og han må ikke udvise handlinger eller i øvrigt opføre sig på en sådan måde, som kan medvirke til dårlig omtale af den osteopatiske profession.

Osteopaten må ikke udøve aktiviteter, som ikke er forenelig med  professionen. Osteopaten må ikke reklamere for eller anprise produkter som værende anbefalet af eller godkendt af Foreningen af Danske Osteopater.

Artikel 4

Osteopaten har tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige oplysninger om patienten.

Osteopaten må dog videregive tavshedsbelagte oplysninger, hvis det sker i henhold til lov, eller hvis patienten skriftligt giver sin tilladelse.

Osteopaten kan som led i sin varetagelse af behandlingen af patienten drøfte behandlingsvalg og muligheder med andre osteopater, såfremt det alene sker af hensyn til patienten og under iagttagelse af størst mulig hensyn til patientens identitet og øvrige tavshedsbelagte oplysninger.

 

Krav i forhold til patienterne

Artikel 5

Osteopaten er vidende om og opmærksom på, at patienter har forskellige sundheds- /sygdomsforståelser og forskellige grænser for blufærdighed og kropskontakt.

Artikel 6

For at yde den bedste osteopatiske behandling skal osteopaten:

  • informere patienten om diagnosen og valg af behandling
  • opfordre patienten til at samarbejde og komme med spørgsmål og kommentarer til behandlingsplanen
  • informere patienten om de faktorer, som kan begrænse de terapeutiske resultater
  • informere patienten om de eventuelle sekundære eller andre eftervirkninger af behandlingen
  • informere samarbejdspartnere fra sundhedssektoren om behandlingsplan og forløb, såfremt patienten giver skriftligt samtykke hertil
  • informere patienten om prisen for behandlingen.

Osteopaten må ikke:

  • give patienten udsigt til resultater, som osteopaten ikke mener er opnåelige
  • have forhold af seksuelt karakter med sine nuværende eller tidligere patienter, som osteopaten har behandlet, hvis det seksuelle forhold antager karakter af udnyttelse eller behandlingsmæssig afhængighed eller i øvrigt har en systematisk karakter.

 

Krav i forhold til andre osteopater

Artikel 7

Osteopaten bør have professionelle relationer med andre osteopater. Relationerne mellem osteopater baseres på gensidig respekt, samarbejdsånd og sker for blandt andet at udvikle den osteopatiske profession. Osteopaten skal undlade at udtrykke sin mistillid overfor andre osteopater eller personer med andre sundhedsprofessioner eller i øvrigt stille disse personer eller professioner i et dårligt lys.

Artikel 8

Når en osteopat bliver kontaktet af en patient, som oplyser, at vedkommende samtidig er i behandling hos en anden osteopat, bør osteopaterne gensidig informere hinanden herom.

 

Krav i forhold til andre profesionelle sundhedsprofessioner

Artikel 9

Osteopaten skal acceptere at møde andre osteopater, læger og specialister, hvis patienten ønsker det som led i sin behandling og såfremt osteopaten skønner, at det kan bidrage til behandlingen af patienten.

Artikel 10

Osteopaten indgår i ligeværdigt samarbejde med kollegaer og andre professionelle. Osteopaten henviser patienten til kollegaer eller andre sundhedsprofessionelle, når grænsen for eget kompetenceområde nås, og det vurderes, at andres kompetencer er nødvendige for at sikre patienten en optimal behandling.

 

Krav i forhold til udførelsen af professionen

Artikel 11

Osteopatisk behandling skal ske i overensstemmelse med almindeligt anerkendte standarder og kliniske retningslinjer baseret på evidens og professionel erfaring. Osteopaten har ret til at afvise behandlingsønsker, som ikke er i overensstemmelse hermed.

Behandlingen udføres i osteopatens egne eller lejede lokaler og med respekt for arbejdsmiljøet.

Lokalerne, hvorfra der udføres behandling, skal have en professionel fremtoning. Osteopaten behandler i lokaler med plads til bevægelighed, tilpas rumtemperatur, godt lys, god ventilation og et rent miljø.

Artikel 12

Osteopaten kan arbejde alene, i samarbejde med andre osteopater og/eller med andre sundhedsprofessioner og i privat og/eller offentligt regi.

Osteopaten må godt være tilknyttet en eller flere klinikker.

Artikel 13

Osteopater må kun henvise til og lade sig afløse af andre uddannede osteopater i forbindelse med osteopatisk behandling af patienten.

Artikel 14

Undersøgelse og behandling af genitalia, sensitive områder og anvendelse af interne teknikker i osteopatisk praksis.

Introduktion

Danske Osteopater (herefter DO) anerkender at interne teknikker kan være en del af en osteopatisk behandling, men understreger, at disse ikke skal være førstevalg i en behandlingsstrategi.

Følgende retningslinjer er ikke begrænset til interne teknikker men inkluderer også undersøgelse og behandling af alle sensitive områder. Med sensitive områder menes genitalia med tilstødende områder og brystvæv (specielt hos kvinder). Med interne teknikker menes anale/perianale og vaginale/perivaginale teknikker. Orale teknikker defineres ikke som et sensitivt område.

Før undersøgelse og behandling af sensitive områder eller brug af interne teknikker skal der foreligge samtykke fra patienten/klienten. Dette for at beskytte både patient/klient, den enkelte osteopat og hele den osteopatiske profession.

Retningslinjerne skal hjælpe osteopater i deres kommunikation med patienterne/klienterne, så der bliver indhentet samtykke på en adækvat og passende måde.

Alle medlemmer i DO har pligt til, at orientere sig i, og følge Autorisationsloven 

Uddannelse, kurser og kompetencer

Indenfor alle områder i osteopatisk praksis må osteopater kun anvende behandlingsmetoder og teknikker som de har fået tilstrækkelig oplæring i og har de nødvendige kompetencer til at udføre.

Osteopaten har selv ansvar for, at være tilstrækkelig opdateret og have de nødvendige kompetencer til at undersøge og behandle sensitive områder. I tilfælde af klager vil DO være interesseret i osteopatens uddannelse indenfor undersøgelse og behandling af sensitive områder samt behandling med interne teknikker. DO vil kunne forlange dokumentation for osteopatens uddannelsesmæssige forhold i forbindelse med grunduddannelsen og kræve dokumentation for postgraduate kurser.

Back To Top